Tabarac ghe

Administrator Imobile
  • 42 vizualizari

Despre Tabarac ghe

Contabilitate
Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă, pentru asociaţiile de proprierari, cu ajutorul mijloacelor informatice, in conformitate cu reglementările legale in vigoare.

Calculul listei de plata si a facturilor individuale de cheltuieli pentru fiecare proprietar.
Calcularea şi încasarea penalizărilor in conformitate cu reglementările legale in vigoare şi a sistemului aprobat de adunarea generală a proprietarilor.
Sesizarea comitetului executiv in vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente.
Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari.
Întocmirea şi depunerea a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei de proprietari la consiliile locale, in conformitate cu reglementările legale in vigoare,pană la data de 1 martie pentru situaţia existenţă la 31 decembrie anul anterior şi pană la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea acestora la unitatea fiscală in a cărei raza teritorială işi are sediul asociaţia de proprietari.
Plata facturilor la furnizori de utilităţi în maxim 48 de ore pastrând în caserie un plafon de casă stabilit de comun acord cu reprezentanţii legali,pentru situaţii de urgenţă.
Încasarea cotelor de contribuţie la sediul asociaţiei în spatiul pus la dispoziţie de asociaţie.
Întocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat de către asociaţia de proprietari.
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat de către asociaţia de proprietari.
Plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat.
Întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.
Consultanta si asistenta de specialitate privind activitatile din cadrul asociatiei de proprietari.
Pregatirea dosarelor in vederea inaintarii in instanta a restantierilor.
Gestiunea contractelor existente (state de plata, declaratii obligatorii, ordine de plata pentru taxe si impozite): de mandat (presedinte, cenzor), conventii pe prestari servicii/contracte de munca (administrator, ingrijitor cladire, responsabil bloc/scara,mecanic, fochist etc.).
Administrarea tehnica
Verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente, procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune, răspunderea asupra integrităţii acestora.
Înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
Urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comună, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi.
Supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere şi participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora, asigurarea efectuării de plăţi corespunzătoare stadiului lucrării.
Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi, şi în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.
Inspectarea proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (scurgeri de apă etc.).
Asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de administrare.
Pentru pachetul de mici reparaţii
Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, geamuri, elemente de închidere la uşi sau ferestre, belciuge), pentru care asociaţia va suporta doar costul pieselor si materialelor folosite.
Intervenţia, în cel mai scurt timp, pentru limitarea pagubelor în cazul avariilor la instalaţiile comune ale condominiului.

Societatile de administrare şi-au stabilit, încă de la începutul activităţii lor, ca obiectiv principal, asigurarea la standarde europene a activităţii de administrare a proprietăţii. Acestea au ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - cod CAEN 6532.

Societatile poartă întreaga raspundere faţă de derularea în cele mai bune condiţii a contractului de administrare a imobilului şi faţă de funcţionalitatea şi integritatea elementelor proprietăţii comune, faţă de mijloacele materiale ale asociaţiei de proprietari si de utilizarea în bune condiţii a acestora. Administrarea se face cu personal specializat, angajat al societatilor.

Experienţa întregului colectiv al societatilor ( economisti, contabili, operatori calculator, administratori imobile atestati, electricieni, curieri, casieri) în domeniul administrării imobilelor, profesionalismul şi responsabilitatea acestuia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă proprietarii de imobile în fiecare zi, ne permit să oferim servicii de înaltă calitate în activitatea pe care o desfaşurăm.

Conducerea societatilor este asigurată de personal cu studii economice şi tehnice, specializaţi în administrarea imobilelor prin cursuri organizate de Ministerul Muncii, fiind atestati de catre autoritatile administratiei publice locale.

Specialties

  • Administratori asociaţii proprietari

0  Review(s)

Lasa o recenzie

Please Login To add Review

Intrebari

Inca nu sunt raspunsuri