Modificari de ultimă oră aduse legii cadastrului nr. 7/1996

 1. Prima pagină
 2. Modificari de ultimă oră aduse legii cadastrului nr. 7/1996
cadastru

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a fost completată de o nouă lege publicată în Monitorul Oficial. Legea nr. 105/2019 vine cu noi modificări de natură să schimbe cursul procedurilor în spețele de succesiuni și cărți funciare, ținând cont de faptul că atât cadastrul, cât și cartea funciară constituie factori ai unui sistem prin care se păstrează evidența tuturor acțiunilor de înstrăinare sau împroprietărire a unor terenuri / imobile. Modificările aduse legii cadastrului se raportează inclusiv la persoanele însărcinate cu autorizarea cadastrelor.

La acest moment, cadastrul și cartea funciară au o valoare extrem de importantă în cadrul procedurilor ante-menționate, reprezentând fundamentul legal în baza căruia o clădire sau un teren se poate înstrăina. În timp ce cartea funciară găzduiește informații cu privire la imobile (descrieri, înscrieri referitoare la drepturile imobiliare sau personale, documentele, acțiunile sau raporturile juridice relaționate cu imobilul), prin cadastru se realizează localizarea, măsurarea, caracterizarea și autentificarea / înregistrarea respectivelor imobile în documentele cadastrale, precum și reprezentarea lor grafică în planuri cadastrale și hărți.

Ce prevede în noua sa formă Legea cadastrului 105/2019?

În noua sa formă, Legea 105/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 392/2019, care vine în completarea și actualizarea Legii nr. 7/1996 prezintă următoarele modificări:

 • În fiecare județ sau municipiu vor exista oficii de cadastru și publicitate imobiliară, identificate din punct de vedere legal ca “oficii teritoriale”, subordonate Agenției Naționale și conduse de directori cu atribuții de ordonatori terțiari de credite;
 • Directorul general al Agenției Naționale are drept de numire, concediere sau revocare din funcție a Directorului de oficiu teritorial pe județ / municipiu;
 • Dacă o persoană angajată într-una dintre instituțiile subordonate ori aparținătoare Agenției Naționale este numită în funcția de Director de oficiu teritorial, contractul s[u de muncă se suspendă, potrivit noii legi, atât timp cât activează în poziția de Director;
 • Funcțiile vacante cu caracter temporar de șef serviciu cadastru, șef serviciu publicitate imobiliară sau șef serviciu / birou economic pot fi atribuite persoanelor din aparatul Oficiului Teritorial care întrunesc toate condițiile prevăzute de lege și nu au fost sancționate disciplinar;
 • Onorariile și tarifele aferente eliberării certificatelor de moștenitor sau a altor documente de autorizare a moștenirii / succesiunii se vor efectua din bugetul propriu al Agenției Naționale, în acord cu Programul național de cadastru și carte funciară, chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, având în vederea condițiile impuse de Legea nr. 227/2015, cu privire la plata TVA;
 • Cofinanțarea se efectuează de Agenția Națională, în acord cu bugetul disponibil, în urma înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, potrivit procedurii stipulate în regulament și aprobat prin ordinul directorului general al Agenției Naționale;
 • Unitățile în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică (unități administrativ – teritoriale, sectoare cadastrale etc) vor fi expuse public pe pagina de internet creată și dedicată de Agenția Națională informării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, dar și terților care dețin drepturi asupra imobilelor;
 • Dacă un notar public a elaborat un act prin care se transmite, modifică, constituie sau stinge un drept asupra imobilului, acesta este obligat și autorizat să solicite din oficiu înscrierea sa în cartea funciară;
 • În cazul în care pentru bunurile din componența masei succesorale s-a deschis carte funciară ori există documentație cadastrală, se va încheia o mențiune expresă în cuprinsul actului;
 • Pentru autentificarea actelor notariale în baza cărora se stinge un drept real asupra imobilului se va utiliza un extras de carte funciară pentru informare, eliberat notarului public ori unui terț din oficiu.

Citeste si : https://www.birocratica.ro/rolul-unui-expert-contabil-din-cluj/

Citeste si https://www.birocratica.ro/ce-atributii-are-un-consultant-fiscal-din-bucuresti/

Avatar

Andreea Torok

Author Since:  19 octombrie 2018

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro